Audit

Auditi kohustuse sätestab audiitortegevuse seadus. Kui ettevõttel seadusest tulenevat auditi kohustust ei ole, siis võivad auditit siiski soovida ettevõtte omanikud, laenuandjad või muud kolmandad osapooled, et veenduda finantsaruandes esitatava info õigsuses.

Meie vandeaudiitorid Ree Teinberg ja Kairi Luigelaht-Teder on pikaajalise kogemusega ning on auditeerinud väga erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtteid. Iga auditi puhul peame aru saama ettevõtte ja tema tegevusala spetsiifikast ning vastavalt sellele planeerima oma töö. Auditi raames teostatavate protseduuride valik ja maht sõltub meie riskihinnangust.

Lisaks äriühingute audiitorkontrollile osutame kindlustandvaid teenuseid ka avaliku sektori üksustele. Meie vandeaudiitorid omavad vastavat avaliku sektori vandeaudiitori litsentsi.

Viime auditeid läbi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite kohaselt ning oma tegevuses järgime sõltumatuse ja erapooletuse nõudeid. Kvaliteedi tagamiseks oleme sätestanud sisemised protseduurireeglid ning meie tegevus on ka seadusest tulenevalt Audiitorkogu järelevalve all.

Suudame olla oma klientidele partneriteks mitte ainult auditi raames tekkivate raamatupidamise alaste küsimuste lahendamisel, vaid oskame nõu anda ka muudes valdkondades. Meie eeliseks on paindlikkus ja vandeaudiitori suur panus igas töös.

Auditi pakkumise saamiseks võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust